Deze website is eigendom van Wide Screen Audio BVBA

Contactgegevens:

Adres van de maatschappelijke zetel: Zwijnaardsesteenweg 75, 9000 Gent, België

Telefoon: +32 93 916 916

E-mail: info@widescreenaudio.be

Bedrijfsnummer: BTW BE 0536.875.895

RPR Gent-afdeling Gent

 

Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wide Screen Audio BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

Wide Screen Audio BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Wide Screen Audio BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Wide Screen Audio BVBA kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Mocht u onjuistheden aantreffen in de informatie die via de website beschikbaar wordt gesteld, neem dan contact op met de beheerder van de website.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wide Screen Audio BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Wide Screen Audio BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze of van een andere website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur enz. van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Wide Screen Audio BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en jurisdictie.

Op deze website is Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid

Wide Screen Audio BVBA verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de websitebeheerder via info@widescreenaudio.be.

Verwerkingsdoeleinden

Wide Screen Audio BVBA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (inclusief klantenadministratie, het volgen van bestellingen/leveringen, facturatie, solvabiliteitsbewaking, profilering en het versturen van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrondslag (grondslagen) voor de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (vereist voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), hebben klanten altijd het recht om hun toestemming in te trekken.

Overdracht aan derden

Indien dit noodzakelijk is om de gestelde doelen te bereiken, worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met andere bedrijven (van de Wide Screen Audio-groep) binnen de Europese Economische Ruimte die direct of indirect verbonden zijn met Wide Screen Audio BVBA of met elke andere partner van Wide Screen Audio BVBA.

Wide Screen Audio BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor klantenbeheer worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht op inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage in zijn persoonsgegevens en kan deze (laten) corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn, laten verwijderen, de verwerking ervan beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie te verkrijgen (in een gestructureerde, standaard en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens en om deze persoonsgegevens te laten doorsturen naar een ander bedrijf.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de klant verzocht om:

- De instellingen van hun klantenaccount aanpassen; en/of

- Stuur een e-mail naar het volgende adres: [invullen].

Directe marketing

De klant heeft het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Klachten

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (35 Rue de la Presse, 1000 Brussels - commission@privacycommission.be).

Gebruik van 'cookies'.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om mensen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

'First-party cookies' zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die bedoeld zijn om de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij eerdere bezoeken heeft aangepast, of: een formulier met gegevens die de gebruiker bij eerdere bezoeken heeft ingevuld.

Cookies van derden' zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, bijvoorbeeld marketing- of advertentieplug-ins. (Bijvoorbeeld Facebook of Google Analytics cookies. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de website eerst toestemming geven, wat kan gebeuren via een balk boven- of onderaan de website, met verwijzing naar het genoemde beleid, dat echter verder surfen op de website niet verhindert.

U kunt de instellingen van uw internetbrowser aanpassen zodat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser (met behulp van de helpfunctie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.