Klantenservice

klik hier om de voorwaarden van de klantenservice te lezen

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - De prijs Artikel 8 - Prestatie en aanvullende garantie Artikel 9- Levering en uitvoering Artikel 10 - Duur van de transacties: duur, beëindiging en verlenging Artikel 11 - Betaling Artikel 12 - Klachtenprocedure Artikel 13 - Geschillen Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door de handelaar of door een derde partij op basis van een regeling tussen die derde partij en de handelaar;
 2. Derminatie periodede termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die betrekking hebben op zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoudgegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Looptijd ContractEen contract voor de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud voor een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdragerelk hulpmiddel - met inbegrip van e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, mogelijk maakt, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrechtde mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te herroepen;
 9. Aannemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstandeen overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping in Bijlage I bij deze voorwaarden;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Wide Screen Audio BV Zwijnaardsesteenweg 75 9000 Gent België T +32(0)9 3 916 916 (bereikbaar tijdens onze openingsuren) info@widescreenaudio.be BTW-identificatienummer: BTW: BE0536.875.895 Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

De Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op elk aanbod van, elke bestelling bij, elke Overeenkomst met en elke levering door de Verkoper. Met andere woorden, deze algemene voorwaarden beheersen uitsluitend de gehele handelsrelatie tussen Koper en Verkoper, en dienen steeds gelezen te worden in samenhang met de algemene verkoopvoorwaarden van Verkoper. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden.
Koper en Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat geen inkoopvoorwaarden, algemene voorwaarden e.d. van Koper, zelfs niet stilzwijgend, van toepassing zijn op de tussen Koper en Verkoper gesloten Overeenkomst.
Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk door de Verkoper is toegestaan.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de aangebrachte wijziging(en) automatisch van toepassing zullen zijn op de commerciële relatie die bestaat tussen de Koper en de Verkoper vanaf het moment van hun online publicatie.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit expliciet in de aanbieding vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij de levering van het product, dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de handelaar waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, of een duidelijke melding dat het herroepingsrecht is uitgesloten;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
 4. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud; indien van toepassing, de leveringskosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor beëindiging van het contract als het contract een looptijd heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
 6. als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;
 7. In het geval van een duurtransactie is de bepaling in de vorige paragraaf alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Klanten die artikelen online kopen van Wide Screen Audio in hun hoedanigheid van consument.

De Klant heeft het recht om het contract binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit neemt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Wide Screen Audio, Zwijnaardsesteenweg 75, 9000 Gent, op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring via e-mail naar info@widescreenaudio.be. De Klant kan hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar is hiertoe niet verplicht. Klik op hier om het formulier te downloaden.

 Om aan de herroepingstermijn te voldoen, moet de Klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van zijn herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Wide Screen Audio heeft medegedeeld, terug te zenden. De Klant is tijdig indien hij de goederen retourneert voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant. De kosten worden geschat op maximaal ongeveer 200. EUR.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in de originele staat en verpakking, met alle meegeleverde accessoires en gebruiksaanwijzing. Indien het geretourneerde artikel op enigerlei wijze in waarde is verminderd, behoudt Wide Screen Audio zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te vorderen voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle geretourneerde artikelen worden zorgvuldig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel alleen mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Geretourneerde artikelen kunnen bekeken maar niet gebruikt zijn. Als een artikel door het gebruik van de klant is beschadigd, wordt dit aan de klant in rekening gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Wide Screen Audio aan de Klant alle tot dan toe van de Klant ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de standaard leveringskosten, binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat Wide Screen Audio op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij koopovereenkomsten mag Wide Screen Audio wachten met terugbetalen totdat het alle goederen heeft terugontvangen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. De oorspronkelijke verzendkosten worden alleen terugbetaald als de hele bestelling wordt geretourneerd.

Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de minst dure standaard levering aangeboden door Wide Screen Audio worden niet terugbetaald.

Wide Screen Audio zal de Klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden aan de Klant geen kosten in rekening gebracht voor dergelijke terugbetalingen.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • serviceovereenkomsten na de volledige uitvoering van de service; 
 • de levering of terbeschikkingstelling van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Wide Screen Audio geen vat heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de Klant of die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd;
 • de levering van goederen die na levering naar hun aard onrevobeerlijk vermengd zijn met andere producten;
 • overeenkomsten waarbij de Klant Wide Screen Audio uitdrukkelijk heeft verzocht langs te komen om daar dringende reparaties of onderhoud uit te voeren; 
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • het verstrekken van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten, indien de contracten voorzien in een specifieke datum of periode van uitvoering;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en op voorwaarde dat de Klant heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest (bijv. muziekdownloads, software);

Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De prijzen vermeld in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.

Artikel 8 - Uitvoering van het contract en aanvullende garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging Annulering:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten opzeggen:
  • op elk moment opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald moment of in een bepaalde periode;
  • ze ten minste op dezelfde manier beëindigen als hij ze is aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen;

Vernieuwing:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot de regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ten hoogste drie maanden wanneer de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.</li
 4. Een overeenkomst van bepaalde duur voor de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften bij wijze van kennismaking (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.
 5. </li

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 11 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om ervoor te zorgen dat de overeenkomst tijdig wordt uitgevoerd.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,-, met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 - Klachtenprocedure

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten conform deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet binnen een redelijke termijn of binnen 3 maanden na indiening van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat onderworpen is aan de geschillenregeling.

Artikel 13- Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.