Klantenservice

klik hier om de voorwaarden van de klantenservice te lezen

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht Artikel 11 - De prijs Artikel 12 - Nakoming en aanvullende garantie Artikel 13 - Levering en uitvoering Artikel 14 - Duur van de transacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 15 - Betaling Artikel 16 - Klachtenprocedure Artikel 17 - Geschillen Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door de handelaar of door een derde partij op basis van een regeling tussen die derde partij en de handelaar;
 2. Derminatie periodede termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die betrekking hebben op zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoudgegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Looptijd ContractEen contract voor de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud voor een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdragerelk hulpmiddel - met inbegrip van e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, mogelijk maakt, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrechtde mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te herroepen;
 9. Aannemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstandeen overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping in Bijlage I bij deze voorwaarden;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn;
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Wide Screen Audio BVBA Zwijnaardsesteenweg 75 9000 Gent België T +32(0)9 3 916 916 (bereikbaar tijdens onze openingsuren) info@widescreenaudio.be BTW-identificatienummer: BTW: BE0536.875.895 Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit expliciet in de aanbieding vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij de levering van het product, dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de handelaar waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, of een duidelijke melding dat het herroepingsrecht is uitgesloten;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
 4. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud; indien van toepassing, de leveringskosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor beëindiging van het contract als het contract een looptijd heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
 6. als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;
 1. In het geval van een duurtransactie is de bepaling in de vorige paragraaf alleen van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 - Herroepingsrecht Voor producten:
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar mag de consument niet verplichten zijn reden(en) op te geven.
 2. De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De handelaar kan, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren.
 2. als de levering van een product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen;
Voor diensten en digitale inhoud die niet op een tastbare drager worden geleverd:
 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager is geleverd gedurende ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De handelaar mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar mag de consument niet verplichten zijn reden(en) te vermelden.
 2. De in lid 3 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde afkoelingsperiode voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd in geval van het niet informeren over het herroepingsrecht:
 1. Indien de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de voorgaande leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de handelaar de consument de in het vorige lid bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het basisprincipe hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de handelaar hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de herroepingstermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde kennisgeving, zendt de consument het product terug, dan wel overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit is niet vereist als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval aan de bedenktijd voldaan als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de handelaar de consument niet heeft meegedeeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de handelaar aangeeft dat de consument de kosten zelf moet dragen, hoeft de consument de kosten voor het terugzenden van het product niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop is gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de herroepingstermijn, is de consument aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer op het moment van herroeping is nagekomen, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor het verrichten van diensten of voor de levering van water, gas of elektriciteit, die niet in een beperkt volume of in een beperkte hoeveelheid voor verkoop gereed zijn gemaakt, of voor de levering van stadsverwarming, indien:
 1. de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de herroepingstermijn;
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als:
 1. hij er vóór de levering niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd met de uitvoering van het contract te beginnen vóór het einde van de bedenktijd;
 2. hij bij het geven van zijn toestemming niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen; of
 3. de handelaar deze verklaring van de consument niet heeft bevestigd;
 1. Als de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, worden alle aanvullende overeenkomsten automatisch beëindigd.
Artikel 9 - Verplichtingen van de handelaar bij herroeping
 1. Als de handelaar de kennisgeving van de herroeping door de consument langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze kennisgeving onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht De handelaar kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de handelaar dit duidelijk vermeldt bij het aanbod, of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst:
 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die worden gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan consumenten die persoonlijk, onder leiding van een veilingmeester, de veiling bijwonen of daartoe in de gelegenheid worden gesteld, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Serviceovereenkomsten, na volledige uitvoering van de service, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten voor personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomsten betreffende de verschaffing van huisvesting, indien de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 3. Vrijetijdscontracten, indien het contract voorziet in een specifieke datum of periode voor de uitvoering ervan;
 4. Producten die zijn gemaakt volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bedoeld zijn voor een specifieke persoon;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering van nature irrevocificeerbaar zijn vermengd met andere producten;
 8. Alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 9. Verzegelde audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Kranten, tijdschriften of periodieken, met uitzondering van abonnementen hierop;
 11. Afleveren van digitale inhoud anders dan op een tastbaar medium, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest;
Artikel 11 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De prijzen vermeld in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.
Artikel 12 - Uitvoering van het contract en aanvullende garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 13 - Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging Annulering:
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten opzeggen:
  • op elk moment opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald moment of in een bepaalde periode;
  • ze ten minste op dezelfde manier beëindigen als hij ze is aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen;
Vernieuwing:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot de regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ten hoogste drie maanden als de overeenkomst betrekking heeft op de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, maar minder dan eenmaal per maand.Een overeenkomst van bepaalde duur voor de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften bij wijze van kennismaking (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.
 4. Duur:
  1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
  Artikel 15 - Betaling
  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om ervoor te zorgen dat de overeenkomst tijdig wordt uitgevoerd.
  4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,-, met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
  Artikel 16 - Klachtenprocedure
  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten conform deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Als de klacht niet binnen een redelijke termijn of binnen 3 maanden na indiening van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat onderworpen is aan de geschillenregeling.
  Artikel 17 - Geschillen
  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
  Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.